NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS

 

GEMEENTE HAALT BORDJES AAN GRAVEN WEG
 
 
Gisteravond op 17/03/2014 besliste het schepencollege van Heusden-Zolder om de lopende procedure tot het gedwongen en massaal ontruimen van maar liefst 805 graven op de kerkhoven van Berkenbos en Bolderberg, definitief STOP TE ZETTEN.
 
procedure vorige legislatuur
De lopende procedure was in 2012 opgestart tijdens de vorige legislatuur, die met de gedwongen opgravingen alle nabestaanden onverwacht het mes op de keel zette. Er ontspon zich een storm van verontwaardiging en protest, waarbij de nieuwe bestuursploeg de ontgravingen met een jaar uitstelde. De strijd om het behoud van graven leidde zelfs tot een VRT-debat tussen ex-burgemeester Sonja Claes (CD&V) en gemeenteraadslid Jan Jans (VB), waarbij het Vlaams Belang van het grafbehoud zelfs een verkiezingsitem maakte in 2012. Ondanks verkiezingsbeloftes hielden beleidspartijen zoals NHZ en SP.A na de gemeenteraadsverkiezingen hun lippen steevast op mekaar aangaande hun stellingname, tot N-VA op 5/02/2014 als eerste en enige beleidspartij hun standpunten ten voordele van de nabestaanden, kenbaar maakte (zie lager)...
 

Graven Bolderberg en Berkenbos mogen blijven
want: 'Er is nog plaats genoeg...'


 
TV Limburg - 18/03/2014

begraafplaatsenbeleid met onderbouwde toekomstvisie
Gezien de huidige procedure definitief wordt stopgezet, zal er in de toekomst wellicht een nieuwe procedure m.b.t. het begraafplaatsenbeleid worden ingeleid, waarbij van nul zal worden gestart. Dit voorafgegaan door nieuwe en duidelijke toekomstvisies, die o.m. nabestaanden voorwaardelijk de mogelijkheid aanbiedt om het graf van hun dierbare te kunnen behouden.
Hopelijk hebben beleidsmakers begrepen dat het louter volgen van administratieve en/of esthetische plannetjes die geïnspireerd zijn op, in huidig geval, een (achterhaalde?) Nederlandse studie van Genius Loci (2008), volkomen vreemd kan zijn aan de verzuchtingen en grieven van de plaatselijke bevolking, die hen via hun stem mandateerde.

 
nabestaanden opgelucht en blij
Met het stopzetten van de huidige procedure aangaande de massale ontgravingen komt er voor heel wat nabestaanden een einde aan veel zielenleed en jarenlange onrust, dat hen trof. Zij hopen dat een nieuwe toekomstvisie van beleidsmakers hen voldoende zal inspireren om tot een volkomen andere benadering en uitgangspunten te komen, waarbij nabestaanden die dat wensen, niet met de rug tegen de muur worden geplaatst in deze private en uiterst gevoelige aangelegenheid.  
 
 
 
 

klik voor groter om artikel te lezen
 
 
bericht gemeentelijke website Heusden-Zolder:

 
 

 

NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS     NIEUWS

 

 

 

OOK UW DIERBARE IN EEN MASSAGRAF?

 

 

Schepencollege Heusden-Zolder bepaalt
brutaal eenzijdig wanneer de laatste rustplaats van
 je dierbare geen bestaansrecht meer heeft

 

 

 

 

 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER SONJA CLAES EN SCHEPENEN
CHOQUEREN NABESTAANDEN MET MASSALE GRAFONTRUIMINGEN

"De resterende stoffelijke overschotten van overledenen worden verzameld en in een gemeenschappelijk graf gelegd", aldus luidt het gemeentebericht in Heusden-Zolder op 2 april 2012. Of in realiteit: een graafmachine zal via 'grondwerken' emotieloos de restanten van schedels en beenderen van je dierbare opgraven en dumpen in één grote put. Alsof de restanten van 805 overledenen enkel waardeloos afval betreft...

Zonder enig overleg met familieleden of nabestaanden besliste het schepencollege van Heusden-Zolder op 2 april 2012 om maar liefst 805 graven op de kerkhoven van Berkenbos en Bolderberg te ontruimen (lees: vernietigen). En vanaf 4 april 2013 worden de grafmonumenten automatisch eigendom van de gemeente. Enkel individuele opgravingen en herbegrafenissen kunnen een (kostelijke) optie zijn.
Met deze ingreep bepaalt het gemeentebestuur van Heusden-Zolder, op eigen houtje en zonder enige vorm van dialoog, wanneer een laatste stukje relikwie en belangrijk aandenken van uw dierbare mag ophouden te bestaan.
 

 

 

De opruiming van individuele graven getuigt niet enkel van een disrespect en ontkenning van het gemeentebestuur voor het pijnlijk verlies en verdriet dat voor de nabestaanden gepaard gaat met het overlijden van hun dierbare(n), maar vernietigt ook een laatste tastbaar aanwijzen voor het eerder leven van de overledene

Blijkbaar heeft het gemeentebestuur bijzonder weinig voeling met hetgeen heel wat graven nog betekenen voor de nabestaanden, zeker voor naaste familieleden in eerste lijn zoals je eigen vader, moeder, grootouder, levenspartner, broer of zus, of zelfs je eigen kind.
Het kunnen rouwen bij een persoonlijk graf van een dierbare kan immers zorgen voor een bron van troost en een gevoel van verbondenheid.

De opruiming van individuele graven getuigt niet enkel van een disrespect en ontkenning van het gemeentebestuur voor het pijnlijk verlies en verdriet dat voor de nabestaanden gepaard gaat met het overlijden van hun dierbare(n), maar vernietigt ook een laatste tastbaar aanwijzen voor het eerder leven van de overledene.
De massale grafontruimingen in Heusden-Zolder getuigen dan ook van een gevoelloos opdringen, hoe naaste verwanten verder met hun afscheid moeten omgaan. Het vormt eveneens een brutale ingreep in een intiem belevingsproces, waar gevoelloze bemoeienissen van bestuurlijke overheden niet zomaar willekeurig kunnen thuishoren.

Een eenvoudig bezoekje ter plaatste kon het gemeentebestuur nochtans snel duidelijk maken, dat heel wat graven die 'ten dode' opgeschreven zijn er nog piekfijn verzorgd bijliggen en zelfs met regelmaat gesierd worden met verse bloemen (zie foto's lager). Een teken dat bewuste graven voor heel wat naaste betrokkenen van grote betekenis zijn.
Zelfs heel wat graven van na 1980 staan op de vernietigingslijst van de gemeente en het getuigt gewoon van bijzonder weinig empathie of respect van het gemeentebestuur, om plots betrokken familieleden voor een voldongen feit te stellen en een laatste, misschien wel belangrijkste symbool ter nagedachtenis van hun dierbare te vernietigen..
De recente affichering van de grafontruiming bij elk individueel graf lijkt wel of er een laatste respectloze uitverkoop plaatsvindt van afgedankte goederen.


Ook in Bolderberg worden graven massaal verwijderd...


ETHIEK EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN BESTUUR

Grafschennis is een opzettelijk gepleegde materiële daad tegen het graf of tegen de rustplaats van een overledene, waardoor zijn nagedachtenis wordt beledigd of gekwetst. Grafschennis wordt beteugeld door artikel 453 van het strafwetboek en het vernielen van grafstenen strafbaar gesteld door artikel 526.
Maar vanaf welk bestaansjaar mag een graf dan legaal vernield of verwijderd worden? "Al na 10 jaar", informeert Ingrid Frederix, die werkzaam is op de dienst bevolking van de gemeente Heusden-Zolder, ons op 21/05/2012.

Maar waar ligt dan de morele grens tussen grafschennis en zogenaamde 'legale grafontruimingen' van overledenen, wiens familieleden in eerste lijn nog in leven zijn? En wat met het verantwoordelijkheidsgevoel, de ethiek en gangbare waarden en normen bij de getroffen nabestaanden, die bestuurlijke overheden hierin toch dienen na te streven?

 
 

Grafschennis is een opzettelijk gepleegde materiële daad tegen het graf of tegen de rustplaats van een overledene, waardoor zijn nagedachtenis wordt beledigd of gekwetst.

HERBEGRAFENIS ALS ENIGE OPTIE

Dat het stoffelijk overschot van je dierbare, samen met de restantanten van meer dan 700 te verwijderen graven in Berkenbos in één put zullen gedumpt worden waarop een rudimentair herdenkingsteken zal worden geplaatst, is voor velen een ijzingwekkende gedachte. De enige optie die de getroffen nabestaanden nog rest, is een bijzonder kostelijke individuele opgraving en herbegrafenis.
 

PRIJSKAARTJE: + 2.500 EUR

Naast de 'grondige' verstoring van de laatste rustplaats van je dierbare hangt daar bovendien nog een aanzienlijk prijskaartje aan vast waarbij alle kosten zijn te dragen door de nabestaande(n). Bovenop de 1.750 euro  (1.250 euro voor individuele heropgraving + 500 euro voor een concessie van 25 jaar) komen er nog de bijkomende kosten van crematie, steenkapper, begrafenisondernemer, verplaatsing van de grafsteen...
Maar op die financiële onmacht van heel wat nabestaanden zal het gemeentebestuur zeker wel gerekend hebben, want anders zijn de grafontruimingen sowieso een maat voor niets...


BRUTALE VERSTORING en ONMACHT

Niets is eindeloos en alles is vergankelijk...  Maar zolang we in leven zijn, vormen onze waarden en symbolen een oriënterend houvast. De herinneringen aan - en een respectvol koesteren van - onze dierbare overledenen en wat ze voor ons betekenen, maakt daar beslist voor velen in onze samenleving deel van uit. Zo hebben onze ouders en grootouders ontegensprekelijk een grote invloed op de levensweg die we bewandelen en op onze vorming als mens. Begrijpelijk dat hun laatste rustplaats een grote symbolische betekenis kan inhouden, en de brutale vernietiging van hun graven choquerend pijnlijk en diepe gevoelens van onmacht kunnen bewerkstelligen. Zeker voor de nabestaanden en familieleden in eerste lijn.
 

Emotionele zorg kan belangrijker zijn dan rationele gesprekken.
Ik heb ook ingezien dat er nood is aan zingeving en rituelen.
Niet alles is terug te brengen tot ‘goed bestuur’.
We denken maar dat heel de wereld zo rationeel denkt.

(Rik Torfs - DS 27/10/2006)


BURGEMEESTER SONJA CLAES ONGEVOELIG VOOR VERDRIET NABESTAANDEN?
 

GETUIGENIS GEDUPEERDE:

Gesprek met burgemeester Sonja Claes (CD&V) = maat voor niets

Op 6/6/2012 om 9:00 uur had ik een onderhoud met burgemeester Sonja Claes aangaande de geplande grafontruimingen in Berkenbos. Tijdens een gesprek van zo'n vijftien minuten gaf ik mevr. Claes te kennen welke waarde en betekenis het graf van mijn vader die in 1974 overleed, voor mijn moeder en mijzelf inhouden en het verdriet dat er bij zijn grafontruiming gepaard zou gaan. Ik stelde ook in vraag of het beoogde doel van plaatsgewin op het kerkhof wel zou bereikt worden, indien velen zouden overgaan tot herbegravingen.
"Dat zal in realiteit niet zo zijn, gezien de hoge prijs van de herbegravingen", zo reageerde burgemeester Claes.
"Helaas is het pensioentje van mijn moeder ontoereikend om haar overleden echtgenoot dit eerbetoon via herbegraving toe te bedelen", zo lichtte ik mevr. Claes toe...

Ik ervoer het onderhoud met burgemeester Claes als bijzonder ontmoedigend. Ondanks de sowieso treurige en grondige verstoring van mijn vaders grafrust, zal de financiële draagkracht van nabestaanden bepalend zijn of je dierbare overledene nog een waardige en individuele (allerlaatste) rustplaats kan gegund worden.
Evenmin meende ik echte interesse noch enige oprechte inleving van burgemeester Claes te kunnen ervaren
.


Roger Willems


PETITIE - BEZWAAR KENBAAR MAKEN

Wenst ook u uw bezwaar aangaande de grafontruimingen in Berkenbos en Bolderberg kenbaar te maken aan het gemeentebestuur van Heusden-Zolder, dan kan dat door het ondertekenen van de petitie die je vindt op de pagina 'PETITIE - CONTACT'  in het menu of door te klikken op nevenstaande knop.
In naam van alle lotgenoten en getroffen familieleden danken we u alvast voor uw steun en zullen we de bundeling van proteststemmen overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.

 

 


 

Een onbeschaamde vernietiging van laatste stukje
individueel eerbetoon en gekoesterd relikwie
...

Zelfs meest verzorgde en gekoesterde graven binnenkort
ten prooi aan bulldozer van schepencollege?

 


Neen, onderstaande foto's werden niet gemaakt in de periode van Allerheiligen of Allerzielen, maar op 22 mei 2012. Heel wat graven getuigen van een symbolische en gevoelswaarde, die de laatste rustplaats van dierbare overledenen nog steeds uitmaakt. Het vernietigen ervan zou wreed en respectloos zijn...
 Cecylia Kulikowska   °1926  † 1979


Edmond Huysmans   °1906  † 1978

Alex Guion   °1949  † 1980


Frans Bervoets   °1908  † 1978Dominicus Bielen   °1898  † 1970


    Jozef Schepers   °1912  † 1979
Anna Veestraeten   °1915 
† 2000

 

 


 


Ook de graven van slachtoffertjes van dramatische collegebrand  in 1974
 staan op de 'zwarte lijst'Ook de grafjes van Peter Loos, Roberto Tomassi en Benny Vanpol worden ontruimd...


klik op afbeelding om krantenartikels te lezen (HBVL - 25-28 januari 1974)

 

BURGEMEESTER SONJA CLAES (CD&V) FLATERT EMPATHIELOOS
TEGEN OUDERS SLACHTOFFERTJE COLLEGEBRAND


 "Ik wist niet dat het nog zo gevoelig lag..."
 27/01/1974 - Uitvaartplechtigheid slachtoffertjes collegebrand

Dat de beslissing op 3/04/2012 van het college van burgemeester en schepenen aangaande de massale grafontruimingen in Heusden-Zolder getuigt van ondoordachtheid, distransparantie en een pijnlijk ontbreken aan respect en voeling met de nabestaanden, mocht al eerder duidelijk zijn. En zelfs wanneer gemeenteraadslid Jan Jans (ondertussen door verontwaardigde nabestaanden in kennis gesteld van de 805 bordjes bij de graven in Berkenbos en Bolderberg) het onderwerp aankaart op de gemeenteraad, blijkt het onderwerp vooreerst nauwelijks commentaar waardig. "Het is een wettelijke beslissing die genomen is door het schepencollege", wil burgemeester Sonja Claes (CD&V) de zaak meteen afronden.

'vergetelheidje'
Pas als Jans even later op diezelfde gemeenteraad duidelijk maakt dat ook de graven van de slachtoffertjes van de dramatische collegebrand in 1974 in het Heilig-Hartcollege op de 'zwarte lijst' staan, vallen de aanwezigen uit de lucht en wordt het ijzig stil. Daarmee wordt de onzorgvuldigheid en het gebrek aan reëel inzicht waarbij de beslissing van 3/04/2012 aangaande de ontgravingen tot stand kon komen, opnieuw schrijnend duidelijk...

charmeoffensief
Gewaarschuwd door Jans bezoekt burgemeester Claes (CD&V) daarop meteen de ouders van de slachtoffertjes om hen vanuit een charmeoffensief te sussen met het aanbod van een gezamenlijk gedenkteken voor de slachtoffers van de collegebrand. Dat opzet blijkt echter niet meteen het bedoelde succes te oogsten bij de verontwaardigde ouders. Nog minder wanneer Claes tegen de ouders gevoelloos flatert met: "Ik wist niet dat het nog zo gevoelig lag..." (zie ook: Niet tevreden, stem terug).

burgemeestersambt onwaardig
Je kind op een dramatische wijze verliezen in een brand op school... Het zal meer dan begrijpelijk zijn dat een dergelijke traumatische gebeurtenis ouders, als nauwste nabestaanden van hun kind, voor de rest van hun leven diep zal tekenen en blijvend een uiterst pijnlijke herinnering zal nalaten. Dat burgemeester Sonja Claes deze gevoeligheid moeilijk kan vatten is een burgemeestersambt onwaardig en maakt enkel duidelijk dat een zinnige dialoog die gestoeld kan zijn op enige empathie voor het verdriet van nabestaanden, haast onmogelijk wordt.
Dat burgemeester Claes (CD&V) omwille van electorale belangen nog snel in de de uitzending 'Niet Tevreden Stem Terug' toevoegt dat "Mensen daarin heel belangrijk zijn", overtuigt wellicht niemand...


 Plaatsgebrek? Neen, en uitbreidingsmogelijkheid genoeg!

 
 

Een nakend plaatsgebrek zou de massale grafontruimingen moeten rechtvaardigen, althans volgens het schepencollege van Heusden-Zolder. Toch blijkt uit onderstaande afbeeldingen nog heel wat ruimte te zijn, zowel op het kerkhof van Berkenbos als dit van Bolderberg. Bovendien zijn er voldoende uitbreidingsmogelijkheden voorhanden.
Voor beide begraafplaatsen liggen er percelen die haast zo groot zijn als de begraafplaatsen zelf (Berkenbos = +/- 7.250 m²).
Of moeten deze terreinen enkel één keer per jaar bij Allerzielen dienstig zijn als parkeerplaats, terwijl nabestaanden permanent mogen gedupeerd worden door de ontruimingen?
Ook naast de kerkhoven liggen er nog percelen die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor uitbreidingen van de begraafplaatsen...  Met een beetje goede wil zou het gemeentebestuur van Heusden-Zolder zeker alternatieve oplossingen kunnen vinden, waarbij het verdriet van nabestaanden en het opheffen van de grafrust van relatief recente overledenen, kan gespaard blijven.

 

 

 

 

begraafplaats
BERKENBOS


 zie Google Earth voor groter

 


klik op afbeelding voor groter

begraafplaats
BOLDERBERG


 zie Google Earth voor groter

 


klik op afbeelding voor groter

 

Ook grote hoeveelheid aanpalende gemeentegrond
maakt brandhout van
nepargumenten Sonja Claes


 zie Google Earth voor groter

'plaatsgebrek' is pure onzin

'Omwille van plaatsgebrek'  tracht burgemeester Sonja Claes onzinnig en tegen beter weten in het protest dat de 805 grafontruimingen in Berkenbos en Bolderberg ontlokten, de kop in te drukken. Maar volstrekt onnodig graven ontruimen van overledenen waarvan zelfs de kinderen of ouders nog in leven zijn, blijft zorgen voor intense verontwaardiging en treft mensen in hart en ziel.
Overigens blijkt dat niet enkel voor en op het kerkhof van Berkenbos nog heel wat plaats aanwezig is (
zie hoger). Een blik in de kadasterplannen leert bovendien dat er nog massale uitbreidingsmogelijkheden voorhanden zijn via gemeentegronden die zich naast het kerkhof bevinden. Het benutten van slechts een fractie van deze gronden zou heel wat emotioneel leed kunnen voorkomen. Het niet eens in overweging nemen van deze uitbreidingsmogelijkheden en de gebrekkige communicatie aangaande de ontruimingen, voelt zelfs aan als een vorm van onbehoorlijk bestuur, vanwege het college van burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder...

 

 


Selectieve ontruiming?

 


  
 

Naast het ontbreken van enig overleg of dialoog met de nabestaanden blijken objectieve en uniforme criteria voor de ontruimingen van de graven al evenmin in acht genomen door het schepencollege van Heusden-Zolder.  Zo dienden nog veel oudere graven van bijvoorbeeld geestelijken en pastoors niet 'gesierd' te worden met een waarschuwingsbordje van een nakende ontruiming.
En kan er vanuit een geloofsovertuiging aanspraak worden gemaakt op een eeuwige grafrust?

 

 

 

 


Ook nevenstaand verwaarloosd graf van
1952 mag 'ongeschonden' blijven bestaan...
Nochtans lijkt het er niet op dat deze
verwijdering voor verdriet van nabestaanden zou zorgen...

 

 

 

 

counter for tumblr